Hak Cipta

Semua kandungan editorial, grafik dan hasil kerja multimedia dalam laman ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian oleh Bahagian Pembangunan Usahawan terhadap pembekalnya. Hasil kerja, logo, grafik, bunyi dan imej ini tidak boleh disalin, dihasilkan semula atau ditiru sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, melainkan dibenarkan dengan jelas oleh PKNS melalui Bahagian Pembangunan Usahawan. Pihak yang berminat untuk menggunakan kandungan dalam portal ini hendaklah mendapatkan kebenaran secara bertulis terlebih dahulu sebelum penggunaannya dengan menghantarkan emel kepada alamat berikut: info@pknsbizpoint.com